Bezhuk book coverОльга Бежук. Ольга Басарабова з Левицьких: життя і чин. - Львів: Український інститут "Євросоціум", 2017. - 476 с.

Незважаючи на появу значної кількості праць, діяльність українського визвольного руху ХХ століття продовжує залишатися малодослідженою проблемою, зокрема на рівні персоналій. Під цим оглядом у монографії проведено всебічне та об’єктивне дослідження головних сфер і напрямів діяльності О. Левицької-Басараб у громадсько-політичних організаціях, товариствах, жіночому русі, визначення її ролі у національно-визвольних змаганнях українців початку ХХ століття та конкретний вплив на подальший розвиток історичного процесу в Україні. У книзі проаналізовано процес формування та трансформації суспільно-політичних поглядів О. Левицької-Басараб на основі ґрунтовного аналізу української та зарубіжної історіографії; діяльність в громадсько-політичному житті Східної Галичини та участь в українських просвітніх, парамілітарних та доброчинних організаціях; показано внесок О. Левицької-Басараб у становлення українського жіночого руху, її зв’язки з відомими сучасницями; досліджено роботу О. Левицької-Басараб у складі урядів ЗУНР та співпрацю з УНР, з’ясовано засади політичного світогляду О. Левицької-Басараб та подано оцінку її діяльності як зв’язкової Української Військової Організації; показано вплив чину О. Левицької-Басараб на розвиток українського національно-визвольного та міжнародного жіночого рухів. Вперше в монографії подано листування О.Левицької та Д.Басараба в часи Великої війни (1914-1915)рр., яке більш повно розкриває приватну сторону життя героїні. У дослідженні використані світлини з особистого фонду діячки та світлини Львівського Історичного музею, котрі цілісно відображають епоху початку ХХ століття, трагізм української нації під час І світової війни.

На початку вересня 2017 р. побачила світ монографія Оксани Кісь "Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти" (Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. - 288 с., іл.)

OksanaKis cover smallКнига є першим історико-антропологічним дослідженням повсякденного життя українок-політв’язнів ГУЛАГу. Авторка застосовує феміністський підхід до вивчення жіночого минулого, аналізує особисті спогади колишніх невільниць та офіційні документи, докладно висвітлюючи різні сторони табірного повсякдення українських жінок. У книзі приділено увагу таким аспектам: національне питання, релігійні практики, жіноча творчість, прояви людяності і жіночності, жіноча взаємодопомога, жіноче тіло і сексуальність, проблема материнства за гратами. Книга розкриває малопомітні, проте ефективні жіночі способи пристосування, виживання та протидії руйнівному впливові режиму на в’язнів, що допомагали невільницям зберігати основні соціальні ідентичності, залишаючись людьми, жінками, українками.

Petrenko cover2Ірина Петренко . Історик Віра Жук (1928-2008): життя, віддане науці. – Київ: МІЛЕНІУМ, 2017. – 516 с.

Монографію присвячено дослідженню життєвого і наукового шляху відомого українського історика, вченої-болгариста, енциклопедиста, архівіста, педагога, однієї з фундаторів історичної регіоналістики на Полтавщині, кандидата історичних наук, доцента, заслуженого працівника культури України Віри Никанорівни Жук (1928-2008). Увагу приділено з’ясуванню внеску вченої в розвиток історичної болгаристики та історичного краєзнавства Полтавщини. Вчена є авторкою (самостійно чи у співавторстві) близько 1 000 публікацій (наукових статей, монографій, довідників, довідок, енциклопедичних видань, нарисів, методичних рекомендацій на допомогу викладачам, брошур, а також статей, повідомлень у періодичних виданнях). Наголошується на тому, що Віра Жук своєю глибокою і активною науково-пошуковою роботою продовжила краєзнавчі традиції Полтавщини та української історичної науки. Вміщено бібліографічний покажчик праці Віри Жук. Багато світлин у роботі друкуються вперше.  Дослідження розраховане на істориків, краєзнавців, викладачів і студентів та всіх, хто цікавиться історією. 

Women modern cover

Українська асоціація дослідниць жіночої історії з гордістю представляє Українські жінки в горнилі модернізації / під заг. редакцією Оксани Кісь. - Харків: Видавництво КСД, 2017. - 304 с.

Процеси модернізації стрімко вривалися у розмірене - зі століттями усталеним трибом і ритмами - життя українських жінок кінця ХІХ - початку ХХ століття, перекроїли систему цінностей, світогляд, сфери діяльності, змінили звичні і додали нові соціальні ролі. Дві світові війни, революції, Голодомор, радянська влада й окупація... Що взагалі означало "бути жінкою" в ті часи?

Додаткова інформація