Алла Швець. Жінка з хистом Аріадни : Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах / Інститут Івана Франка НАН України; Лекторій СУА з жіночих студій УКУ; ВГО «Союз Українок». ― Львів, 2018. ― 752 с.

Перша в українському літературознавстві комплексна інтелектуальна біографія Наталії Кобринської, написана з урахуванням різних вимірів її життєвого світу ― психологічного, соціокультурного, світоглядного, генераційного, творчого. На основі введених до наукового обігу архівних матеріалів (листування, мемуарів, автобіографічних текстів) реконструйовано ментальний образ письменниці, висвітлено невідомі досі віхи її життєпису, світоглядні засади. Генераційну ідентичність Н. Кобринської осмислено крізь призму взаємин із чільними репрезентантами літературних поколінь (І. Франком, М. Павликом, М. Грушевським, М. Драгомановим, О. Кобилянською, подружжям Кулішів та ін.). Уперше стереометрично проаналізовано всю художню прозу письменниці, зокрема й маловідомі твори, з погляду естетико-стильової еволюції, проблематики, поетики, генології, інтертекстуальності, історії написання, автобіографічної ґенези. Для літературознавців, істориків, культурологів, політологів, психологів, філософів та усіх, кого цікавить постать Н. Кобринської, її інтелектуальне оточення та доба середини ХІХ ― початку ХХ століть в Україні.

ЗМІСТ

«НАЙБІЛЬША ЖІНКА ГАЛИЦЬКОЇ ЗЕМЛІ, ЯКА ЗАВЖДИ ВМІЛА “БУТИ СОБОЮ“». ВСТУПНІ ЗАУВАГИ.
РОЗДІЛ 1. НАТАЛІЯ КОБРИНСЬКА У СВІТЛІ ГЕНЕРАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ МЕМУАРИСТИКИ ТА АВТОРЕПРЕЗЕНТАЦІЇ)
1.1. Нові стратегії біографічного дискурсу Наталії Кобринської 
1.2. Родинна ідентичність і сімейне оточення 
1.3. Чинники поколіннєвої інтеграції Наталії Кобринської (середина 1880-х ― друга половина 1890-х років) 
1.4. «Вже ніколи не зможу злятися в одно з моєю суспільностею»: причини генераційної кризи Наталії Кобринської наприкінці 1890-х років 
1.4.1. «Альманах чи газета?»: латентний розрив з Франком 
1.4.2. «Наше українське парубоцтво»: Наталія Кобринська в маскулінній рецепції 
1.4.3. «Моє серце ― то один біль до своїх»: між Галичиною та Наддніпрянщиною 
1.4.4. «Для її діяльності Львів конечний»:Болехів vs Львів. «Львівська ескапада» 1904‒1907 років 
1.4.5. «Я бажала їм дати себе цілу ― вони не хотіли»:Кобринська і жінки. Фемінізм як передчасна реалія Галичини 
1.4.6. «З’їли мене літерати, критики та й молоде покоління»:Кобринська, критики та феномен літературного молодоцентризму 
1.5. На схилку віку: «Хата, город, поле і тиха літературна праця» 
1.5.1. «Боялася старости, недуги і смерти»:геронтофобія Кобринської 
1.5.2. «У мене велика туга материнства!»:проблема нереалізованого/зреченого материнства 
1.5.3. Війна 1914‒1918 років: «був це засуд на Кобринську» 
1.5.4. «Де льокувати серце, думку і себе саму?»: життєві контроверзи двох 
заповітів 
1.5.5. «Мене вже серце не болить»:закодовані онтологічні смисли заповіданої епітафії 
1.5.6. «Наслідниці мого духа»:Наталія Кобринська і нова жіноча генерація 
РОЗДІЛ 2. СВІТОГЛЯДНІ КОНСТАНТИ НАТАЛІЇ КОБРИНСЬКОЇ: ФЕМІНЗМ, ЄВРОПЕЇЗМ, НАЦІОНАЛІЗМ
2.1. «Питання жіноче занадто глибоко вникнуло в мою душу»: фемінізм Наталії Кобринської як ідеологія і чин 
2.2. Європеїзм: соціокультурна комунікація і творча рефлексія 
2.3. «Загальнолюдські ідеї оперти на національних услов’ях»: націоцентризм як життєтворчий імператив Наталії Кобринської 
РОЗДІЛ 3. НАТАЛІЯ КОБРИНСЬКА ТА ЇЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ОТОЧЕННЯ
3.1. «Більшого обожателя вашого таланту, як я, трудно знайти»: епістолярний дискурс з Іваном Франком 
3.2. «Між нами антагонізм двох культур, а надто конкуренція»: діалектика особистого і творчого у взаєминах з Михайлом Павликом 
3.3. «Я з Кобилянською добре жила, жию і буду жити»: амплітуда життєтворчих взаємин галицької та буковинської феміністок 
3.4. «Вельми цікавими були мої відносини до Драгоманова»:вектори життєтворчості Наталії Кобринської та Михайла Драгоманова 
3.5. «Нарéчені мої батьки»: Наталія Кобринська у взаєминах із подружжям Пантелеймона та Олександри Кулішів 
3.6. «Перед Вами, Пане Професор, відкриваю душу до дна»: profession de foi Наталії Кобринської в листах до Михайла Грушевського 
РОЗДІЛ 4. ХУДОЖНЯ ПРОЗА НАТАЛІЇ КОБРИНСЬКОЇ: ТВОРЧА ЕВОЛЮЦІЯ, ПРОБЛЕМАТИКА, ПОЕТИКА 
4.1. Літературно-критичне осмислення прози Наталії Кобринської. Проблеми рецепції 
4.2. «Cильно зазначена індивідуальність жіночого духа»: феміністична белетристика Наталії Кобринської 
4.3. Твори, де «побіч соціальних питань, грала ролю естетика і психологія» («Судія», «Виборець», «Янова», «Жидівська дитина», «Перша учителька», «Liebesahnung») 
4.4. «Нові течії так сильно мене захопили не лиш щодо змісту, але і форми»: модернізм
Наталії Кобринської в літературно-критичному дискурсі fin de siѐcle 
4.5. Збірка «Казки» (1904) 
4.5.1. Творча ґенеза і проблеми рецепції 
4.5.2. Топоси двосвіття: сакральне і профанне 
4.6. «Подув трансцендента в душі чоловіка»:містицизм у модерністській прозі Наталії Кобринської («Душа», «Блудний метеор», «Омен», «Св. отець Николай», «Очі», «У вирі», «Дама Карова») 
4.7. «Новелі чисто психольогічних настроїв» («Руки», «Відцвітає», «Старий годинник», «Засуд», «Зрадник») 
4.8. Автонаративний контекст пізнього періоду: тексти «для себе» і «про себе» («Під конець життя», «Скарбонка», «Du bist die Ruh») 
4.9. «Своїм віщим духом вичула усі воєнні страхіття»: екстеріоризація особистого досвіду війни крізь призму концептів еросу і танатосу 
Висновки 
Література
Список ілюстрацій 
Список скорочень 
Покажчик імен

Рецензії на книгу:

Каневська Л. Наталія Кобринська. Портрет без ретуші й у повний зріст (Швець А. «Жінка з хистом Аріадни» : Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія / Ін‑т Івана Франка НАН України ; Лекторій СУА з жіночих студій ; ВГО Союз Українок. – Львів, 2018. – 752 с.) // Закарпатські філологічні студії. Вип. 3. Т. 3. Ужгород, 2018. С. 155‒158.

Кіраль С. Лабіринти життєтворчості української Аріадни (Швець А. «Жінка з хистом Аріадни» : Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія / Ін‑т Івана Франка НАН України ; Лекторій СУА з жіночих студій ; ВГО Союз Українок. – Львів, 2018. – 752 с.) // Слово і Час. 2018. № 7. С. 120‒123. 

Левченко Г. Визволення з лабіринту Мінотавра упереджень і забуття (Швець А. Жінка з хистом Аріадни : Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному та творчому вимірах : монографія / Алла Швець ; Ін‑т Івана Франка НАН України ; Лекторій СУА з жіночих студій ; ВГО Союз Українок. Львів, 2018. – 752 с.) // Spheres of culture. Vol. VIII. Lublin, 2018. S. 62–71.

Лучук І. Намотування клубка про Наталію Кобринську, «українську Аріадну».

Харлан О. Д. Хресні та перехресні дороги Наталії Кобринської : рецензія на монографію Алли Швець «Жінка з хистом Аріадни»: життєвий світ Наталії Кобринської у генераційному, світоглядному і творчому вимірах» (Львів, 2018) // Наукові записки Бердян. держ. пед. ун‑ту. Серія : Філолог. наук. Бердянськ, 2018. Вип. 15. С. 216‒218.

Видання вийшло в межах діяльності Центру СУА з жіночих студій в Українському католицькому університеті за фінансової підтримки Союзу українок Америки.

Придбати книгу можна за телефоном +380986389117.

Додаткова інформація