Levchuk Iryna book coverІрина Левчук. Промоутерки змін: діяльність жіночих організацій у Польщі міжвоєнного періоду / за ред. М. М. Гона. – Рівне: Волинcські обереги, 2018. – 248 с.

Книга присвячена проблемі емансипації жінок. Авторка досліджує цю тему на сюжетах, почерпнутих з історії Польщі міжвоєнного періоду. Героїні її оповіді – ті, хто своїми ідеями та справами сприяли формуванню нового образу жінки, подоланню усталених ґендерних стереотипів.

Враховуючи особливості тодішнього соціуму – передусім роль, яку в самоідентифікації індивіда відігравала церква, – авторка монографії розкрила жіночу історію в її національних шатах. Вона дослідила процес становлення й діяльності польських, українських та єврейських жіночих організацій.

Зосередження уваги саме на них зумовлене тим, що саме ці нації були найчисельнішими у Другій Речі Посполитій. Діяльність жіночих організацій трьох націй висвітлена не паралельними векторами, а навпаки – такими, що повсякчас перетинаються. Адже в основі авторської ідеї – порівняти їхні пріоритети, з’ясувати спільне та особливе в роботі жіночих організацій українок, польок та єврейок.

Книга адресована історикам, спеціалістам ґендерних студій, усім, хто цікавиться питаннями жіночої історії.

Книгу видано ГО "ЦСПП "Мнемоніка" в межах проекту "Палімпсести пам'яті" за підтримки Luxemburg-Stiftung в Україні.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ПРОБЛЕМИ. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Історіографія досліджуваної проблеми

1.2. Джерельна база дослідження

1.3. Теоретичні засади дослідження

РОЗДІЛ 2. ЕТНОСОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ ТА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ПОЛЬЩІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ

2.1. Жінки в демографічній і етносоціальній структурі Польщі міжвоєнного періоду

2.2. Політичні процеси в міжвоєнній Польщі: національний і ґендерний аспекти

РОЗДІЛ 3. УТВОРЕННЯ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ

3.1. Становлення жіночих організацій титульної нації

3.2. Виникнення та програмні цілі жіночих організацій національних меншин

РОЗДІЛ 4. ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОЧИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПОЛЬЩІ МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ: ЗАХИСТ ҐЕНДЕРНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

4.1. Участь жіночих організацій у суспільно-політичному житті Другої Речі Посполитої

4.2. Діяльність польських, українських та єврейських товариств у жіночих міжнародних організаціях

4.3. Культурно-просвітня та благодійна діяльність жіночих організацій

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Summary

Додаткова інформація