На початку вересня 2017 р. побачила світ монографія Оксани Кісь "Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти" (Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. - 288 с., іл.)

OksanaKis cover smallКнига є першим історико-антропологічним дослідженням повсякденного життя українок-політв’язнів ГУЛАГу. Авторка застосовує феміністський підхід до вивчення жіночого минулого, аналізує особисті спогади колишніх невільниць та офіційні документи, докладно висвітлюючи різні сторони табірного повсякдення українських жінок. У книзі приділено увагу таким аспектам: національне питання, релігійні практики, жіноча творчість, прояви людяності і жіночності, жіноча взаємодопомога, жіноче тіло і сексуальність, проблема материнства за гратами. Книга розкриває малопомітні, проте ефективні жіночі способи пристосування, виживання та протидії руйнівному впливові режиму на в’язнів, що допомагали невільницям зберігати основні соціальні ідентичності, залишаючись людьми, жінками, українками.


Для дослідників/ць у галузі історії України, жіночої історії, історичної антропології, історії тоталітаризму, історії повсякдення, правозахисників та активісток жіночих громадських організацій, а також усіх тих, хто цікавиться минулим українського жіноцтва та гендерними студіями.

 

З М І С Т

ВСТУП

Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФЕМІНІСТСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЖІНОЧОГО ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ

1.1 Жіноча історія як напрям історичних студій

1.2 Особисті спогади жінок як історичне джерело

1.3 Жіноче повсякдення в ГУЛАГу в дослідженнях і особистих наративах

РОЗДІЛ 2 УМОВИ УТРИМАННЯ У В’ЯЗНИЦЯХ І ТАБОРАХ У 1940-1950-Х РР.

2.1 Повоєнні зміни у складі в’язнів ГУЛАГу

2.2 Житло та санітарно-гігієнічний стан

2.3 Умови праці та виробничі норми

2.4 Харчування, стан здоров’я та медична допомога

РОЗДІЛ 3 НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА ХРИСТИЯНСЬКА ВІРА У НЕВОЛІ

3.1 Національна солідарність у таборах

3.2 Зв’язок з батьківщиною

3.3 Міжетнічні стосунки у середовищі невільниць

3.4 Молитва та релігійні практики

РОЗДІЛ 4 ЖІНОЧА ТВОРЧІСТЬ І ДОЗВІЛЛЯ В ТАБОРАХ І У В’ЯЗНИЦЯХ

4.1 Спів народних і невільницьких пісень

4.2 Поетична творчість жінок-політ’язнів

4.3 Театралізовані постановки і святкування

4.4 Вишивання і його соціальні функції

4.5 Малювання та інші заняття

РОЗДІЛ 5 ЛЮДЯНІСТЬ І ЖІНОЧНІСТЬ У НЕВОЛІ

5.1 (Де)гуманізація ув’язнених і прояви гуманності

5.2 Взаємодопомога, солідарність, сестринство

5.3 (Не)жіночий зовнішній вигляд

5.4 Упорядкування житла як практика жіночності

РОЗДІЛ 6 ТІЛЕСНІСТЬ, СЕКСУАЛЬНІСТЬ І ОСОБИСТІ СТОСУНКИ НЕВІЛЬНИЦЬ

6.1 Руйнування і збереження жіночого тіла за ґратами

6.2 Сексуалізоване насильство

6.3 Сексуальність як ресурс і фактор ризику

6.4 Стосунки з чоловіками

РОЗДІЛ 7 МАТЕРИНСТВО ЗА ҐРАТАМИ

7.1 Жінки з дітьми у в’язницях і на етапі

7.2 “Мамки” у таборах

7.3 Невільницькі діти

7.4 Розлука з дітьми

ВИСНОВКИ

Перелік колишніх невільниць ГУЛАГу, чиї спогади використано у книзі

Перелік ілюстрацій

Список використаних джерел та літератури

Іменний покажчик

Тематичний покажчик

____________________________________

This book is the first historical anthropological study of daily life in the GULAG as related by Ukrainian women political prisoners. The author approaches women’s historical experiences from a  feminist standpoint exploring  various aspects of women’s lives in the camps and prisons. This study is based on a comprehensive analysis of both personal testimonies of female survivors of the GULAG as well as official documents of the time. The following topics are addressed: national identity, Christian faith and religious practices, women’s creative pursuits and crafts, the dehumanization of prisoners and manifestations of humanity, women’s solidarity and mutual help, maintenance of femininity in prisons and camps, the female body and sexuality during incarceration, and issues relating to motherhood behind bars. The author traces the barely detectable, but efficient ways of survival in the labor camp as well as their non-violent practices of resistance against the destructive effects of the GULAG regime. The book provides insights on how these Ukrainian female survivors managed to preserve their basic social identities, retaining their humanity as women, Ukrainians, and Christians despite the hell of the GULAG.

For scholars and researchers working within history and historical anthropology who are interested in the history of every day life and the experience and gendered effects of totalitarianism.  

CONTENTS

INTRODUCTION

CHAPTER 1 THEORETICAL FRAMEWORK of FEMINIST INQUIRY into WOMEN’S HISTORICAL EXPERIENCE

1.1 Women’s history as a field of research

1.2 Women’s personal testimonies as a historical source

1.3 Everyday life in the GULAG as portrayed in current research and as told through women’s personal narratives

CHAPTER 2 LIVING CONDITIONS IN THE PRISONS AND LABOR CAMPS OF THE GULAG IN THE 1940s AND 1950s

2.1 Post-war changes in the composition of the GULAG prisoner population

2.2 Sanitation and living conditions in the GULAG

2.3 Working conditions and production norms

2.4 Issues of nutrition, health and medical care in the GULAG

CHAPTER 3 NATIONAL IDENTITY AND FAITH IN THE GULAG

3.1 National solidarity among the imprisoned

3.2 Keeping in touch with the homeland

3.3 Interethnic relations among female prisoners

3.4 Prayer and other Christian religious practices  

CHAPTER 4 WOMEN’S CREATIVE AND LEISURE TIME PURSUITS DURING IMPRISONMENT

4.1 Singing behind bars : the songs of women prisoners

4.2 Poetry composed by female political prisoners

4.3 Staged plays and celebrations of religious holidays

4.4 Embroidering and its social functions

4.5 Drawing and other artistic activities

CHAPTER 5  FINDING HUMANITY AND FEMININITY DURING IMPRISONMENT

5.1 The dehumanization of prisoners and expressions of humanity

5.2 Mutual aid, solidarity, and sisterhood among the prisoners

5.3 Struggling against one’s own de-feminization by the prison regime

5.4 The woman’s touch: making a home in a prison cell an a barrack

CHAPTER 6 WOMEN PRISONERS’ EXPERIENCES OF BODY AND SEXUALITY AND THEIR PERSONAL RELATIONSHIPS

6.1 Deterioration vs. Preservation of the female body behind bars

6.2 Sexualized violence

6.3 Sexuality as a resource and as a risk factor

6.4 Relationships with men

CHAPTER 7 MOTHERHOOD BEHIND BARS 

7.1 Women with their infant children during transport to and in prison quarters

7.2 Labor camp “Mommies”

7.3 Children born into and raised in the prison of the GULAG

7.4 Separation from one’s children

CONCLUSIONS

List of the women-political prisoners whose testimonies are used in this book

List of the illustrations

BIBLIOGRAPHY

INDEX

Додаткова інформація