PetrenkoІрина Петренко - докторка історичних наук, професорка кафедри педагогіки, культурології та історії Полтавського університету економіки і торгівлі.

Сфера наукових інтересів – соціальна історія, історичне краєзнавство, історія освіти в Україні, історія Православної Церкви, гендерні аспекти історії, історія повсякденності.

Живе і працює в Полтаві.

Контакт: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Закінчила з відзнакою історичний факультет Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. Навчалася в аспірантурі на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2005 році здобула ступінь кандидата історичних наук. Навчалася в докторантурі на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 р. захистила докторську дисертацію на тему «Шлюбно-сімейні відносини в православній повсякденній культурі Росії XVIII ст.».

Є авторкою 6 монографій (в тому числі одна колективна), понад 140 наукових публікацій та 6 навчально-методичних посібників (у співавторстві). Лауреатка Міжнародного молодіжного конкурсу наукових робіт «Полтавська битва в геополітичних вимірах сьогодення» і дипломантка Всеукраїнського пошукового конкурсу «У нас одне коріння». Член громадських організацій «Слов’янський клуб» та «Клуб книголюбів».  

З 2007 року співорганізаторка та експерт І,ІІ,ІІІ, ІV, V регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» 2007-2011 рр., а також у редакційній колегії матеріалів регіональних наукових конкурсів молодих вчених 2007-2011 рр.

Ключові публікації:

Монографії

Шлюбно-сімейні відносини українців у другій половині XVIII ст. Монографія. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2009. – 119 с.

Шлюбно-сімейні відносини в повсякденному житті мирян Російської держави XVIII ст.: у 2 ч. Монографія. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2010. – Ч. 1. – 276 с.; Ч. 2. – 305 с.

Єлизавета Милорадович (1832-1890) в українському суспільно-політичному русі. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2013. 151 с.

Історик Наталія Мірза-Авакянц (1988-1940?): життя і наукова спадщина: монографія. – Полтава: ПУЕТ, 2014. – 181 с.

Історик Віра Жук (1928-2008): життя, віддане науці. – Київ: МІЛЕНІУМ, 2017. – 516 с.

Статті

Православна церква і шлюбні відносини в Україні у XVIII ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. ХХІ. – С.26-31.

Суспільне становище української православної жінки у Гетьманщині в другій половині XVII-XVIII ст. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія: Історичні науки. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – Вип. 6. – С.219-225.

Невінчані (громадянські) шлюби православного населення Гетьманщини в XVIII ст. // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип. 26. – С. 168 – 177.

Шлюбно-сімейні відносини православного населення Гетьманщини у ІІ пол. XVIII ст. (на основі документів фонду Пирятинського духовного правління ДАПО) // Наука. Релігія. Суспільство: Наук. зб. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 65 – 72.

Роль академіка Ореста Івановича Левицького (1848-1922 рр.) у дослідженні історії шлюбно-сімейних відносин в Україні у XVII-XVIII ст. // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Історія. – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 378-379. – С.137-141.

Шлюбний вік українського сільського населення у законодавстві Російської імперії XVIII ст. // Український селянин. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2008. – Вип. 11. – С.209 – 211.

Дослідження шлюбу і сім'ї серед православного населення Російської імперії XVIII – поч. ХІХ ст. в контексті історії повсякденності (історіографічний огляд праць сучасних зарубіжних і російських науковців) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Історія. –Вінниця, 2008. – Вип.13. – С.334-339.

Умови укладання шлюбу серед православного населення XVIII ст. // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія» / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – 2009. – Вип. 35. – С.38-42.

Перелюб як причина для розлучення українського населення ІІ половини XVIII ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті: [зб. наук. пр.] / Ред. кол.: С.І.Світленко (відп. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008. – Вип. 6. – С.59-66.

Православна українка в Гетьманщині у другій половині XVIІ ст. // Гадяцька унія 1658 року: контроверсії минулого і сучасність» / Збірник статей за матеріалами Міжнародної наукової конференції (Полтава, 4-5, 16-17 вересня, 2008 р.) / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – С.151-154.  

Шлюб і сім’я в повсякденній культурі дворян Російської імперії XVIII ст. // Ґілея (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол. Ред. В.М. Вашкевич. – К., 2009. – Випуск 29. – С.35-44.

Дитина і дитинство в Росії XVIII ст. в контексті соціальної історії: до історіографії питання // Історичні записки.: Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля. – Луганськ, 2009. – Випуск 24. – С.184-190.

Чернецтво як привід для розлучення подружжя серед сільського населення XVIII ст. // Український селянин. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2010. – Вип. 12. – С. 105 – 107.

Самовільні розлучення в системі шлюбно-сімейних відносин мирян XVIII ст. // Сіверянський літопис. – Чернігів, 2010. – № 2 – 3. – С. 24 – 31.

Дітозгубництво в контексті позашлюбних відносин мирян XVIII ст. // Київська старовина. – К., 2010. – № 5. – С. 35 – 46.

Згода як умова укладання шлюбу в контексті шлюбно-сімейних відносин мирян Російської Православної Церкви XVIII ст. // Український історичний журнал. – К., 2010. – № 5. – С. 50 – 67.

Шлюбно-сімейні відносини в контексті православної повсякденної культури Росії (XVIII ст.)   // Краєзнавство. – К., 2010. – № 3. – С. 97-103 histans.com/JournALL/kraj/kraj_2010_3/kraj_2010_3.pdf

Багатошлюбність у повсякденному подружньому житті мирян Російської імперії XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2010. – Вип. 99. – С. 37 – 41.

Шлюб і сім'я в середовищі православного населення Гетьманщини другої половини XVIII ст. // Пам'ять століть. – К., 2011. – № 1-2. – С. 206-217.

Шлюб і сім'я в середовищі киян XVIII століття // Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.; [редкол. В.О.Огнев'юк, Л.Л.Хоружа, К.О.Линьов, А.Л.Зінченко та ін.]. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2012. – С. 53-58.

Віра Жук – корифей вітчизняного освітянського краєзнавства // Краєзнавство. – К., 2011. – № 3. – С. 115-119 www.nbuv.gov.ua/portal/soc...3/23.pdf

Додаткова інформація