malanchuk-rybak-oksanaОксана Маланчук-Рибак (1957) – членка правління УАДЖІ, докторка історичних наук, професорка кафедри історії і теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв (з 1990 – доцентка, з 2007 – професорка).

Сфера наукових зацікавлень - історія жіночого руху та поширення феміністської ідей в Західній Україні наприкінці ХІХ - у першій половині ХХ ст., жіночі ролі та образи у мистецтві та культурі різних епох.

Живе і працює у Львові.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 1988 році захистила кандидатську дисертацію „Проблема  емансипації жінки в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті Галичини і Буковини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.”, у 2007 році - докторську  дисертацію  „Ідеологія і суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ – першої третини ХХ ст.: типологія і європейський культурно-історичний контекст”.

Авторка понад 80 наукових публікацій з питань розвитку жіночого руху та поширення феміністських ідей в Галичині, а також ролі та образу жінки у мистецтві та культурі різних епох. У доробку авторки - монографії, збірники, навчальні посібники та методичні розробки з дослідження та викладання жіночої історії. Підготувала і викладала спецкурси „Жінка в культурно-історичних епохах Близького Сходу  і Європи”, „Феміністичні теорії і розвиток жіночого руху другої половини ХХ ст. в контексті  ґендерної проблематики” та інші.

Ключові публікації:

Монографії та збірники

Маланчук-Рибак О. Ідеологія і суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях ХІХ – першої третини ХХ ст.: типологія та європейський культурно–історичний контекст: Монографія. - Чернівці: Книги – ХХІ, 2006.– 500 с.
Маланчук-Рибак О. Українські жіночі студії: історіографія та історіософія. - Львів: Наукове  Товариство ім. Шевченка у Львові, 1999. – 54 с.
Жінка в історії: Навчальна хрестоматія / Авт.-упоряд. О.Маланчук-Рибак.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 340 с.
Жінка в мистецтві / Наук. ред. О. Маланчук-Рибак. – Львів, 2008. – 180 с.

Статті

Жіночий рух в Галичині останньої третини ХІХ ст. та його міжслов’янські зв’язки // Проблеми слов’янознавства. Республ. міжвідомчий науковий збірник. – Вип.32. – Львів, 1985. – С.83–90.
Питання соціології жіночої праці у висвітленні І.Франка // Іван Франко – письменник, мислитель, борець за дружбу між народами. Тези доповідей обласної наукової конференції, присвяченої 130–річчю від дня народження великого Каменяра. – Івано–Франківськ, 1986.– С.13–14.
Проблеми історії жіночого руху в творчій спадщині академіка М.Возняка // Академік М.Возняк і розвиток української національної культури. Тези наукових читань. – Львів, 1990. – С.64–66.
Іван Франко і проблеми жіночого руху в Австро–Угорщині // Іван Франко і світова культура. Матеріали міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО. – Кн.1. – Київ, 1990. – С.354–356.
Перші жіночі організації у Східній Галичині і Північній Буковині // Україна в минулому. –  Вип.1.  – Київ, Львів, 1992. – С.101–112.
Український жіночий рух у контексті теорії соціалізму і національного відродження (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace historyczne. – 1993. – T.MLXXXVIII – Z.103. – S.71–75.
Проблема суспільного становища жінки у спадщині М. Грушевського науковця, громадського діяча // Михайло Грушевський і Західна Україна / ЛДУ ім. І. Франка; НТШ; Відділення історії, філософії і права НАН України; ЗНЦ НАН України, Товариство „Просвіта”. – Львів, 1995. – С.125 –131.  
Рух за емансипацію жінки як чинник соціально–психологічних змін у суспільстві // Національна еліта та інтелектуальний потенціал України. Тези доповідей. Львів, 1996. – С.226–227.
Український емансипаційний рух жінок: європейський контекст і типологічна ідентифікація // Вісник Львівської академії мистецтв. – Вип. 8. – Львів, 1997.  – С.20–26.
Проблема емансипації жінки у франкознавчих дослідженнях // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. – Львів, 1998. – С.544–550.
Жіночий рух на західноукраїнських землях (кінець ХІХ – 30–і роки ХХ ст.) // Жіночі студії в Україні: жінка в історії та сьогодні / За ред.. Л.Смоляр. – Одеса: Астропринт, 1999.  – С.110–128.
Порівняльна характеристика руху за емансипацію жінок в Україні і Польщі у ХІХ – першій половині ХХ ст. (історіографія та історіософія проблеми) // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 50. – Львів, 1999.  – С.125–138.
Права жінок у контексті суспільно-правової культури Галичини ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. –  Вип.34. – Львів, 1999. – С.183–197.
Український та польський жіночий рух кінця ХІХ – початку ХХ ст.: типологічна ідентифікація і порівняльна характеристика // Warszawskiе zeszyty ukrainoznawcze. – T. 8–9. –  Warszawa, 1999.  –  S.188–200.
З історії ідейних концепцій українського жіночого руху ХІХ – початку ХХ ст. // Записки Наукового товариства ім.  Шевченка. Праці історично–філософської секції. –  Т.ССХХХVIII.  – Львів, 1999.  – С.185– 235.
З історії жіночого громадського руху // Український історик. – № 4 (147). – Т. ХХХVII. – Нью–Йорк, Київ, Львів, Торонто, Париж. – 2000. – С.122–137.
„Передісторія” жіночих студій у розвитку суспільних наук в Україні наприкінці  ХІХ – у першій третині ХХ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 38. – Львів, 2003. – С.459–475.
Український жіночий рух у Львові (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) // Український історик. – № 1.–2 (161–162). – Т. ХLІ. – Нью–Йорк, Київ,  2004. – С. 145–167.
Жіночий рух як ідеологія і практика суспільних змін // Основи теорії ґендеру. Навчальний посібник. – Київ: Видавництво К.І.С., 2004.  – С.182–218.
Фемінізм у системі ідеологічних теорій (галицька модель ХІХ – поч. ХХ ст.) // Український жіночий рух на зламі тисячоліть. Матеріали 1–ої Міжнародної науково–теоретичної конференції 24–26 вересня 2004 року. – Львів, 2004. – С.3–11.
Феміністичні інспірації в художній культурі Галичини: від романтизму до модернізму // Miłość w sztuce i kulturze. Materiały sesji Studenckiego Koła Naukoweg o Historyków Sztuki Uniwersytety Łódzkiego sekcji Sztuki Dawnej. Łódz 24–25 lutego 2006. – Łódz, 2007. – S.157–167.
 „Жінка в мистецтві”: методологічні аспекти інтерпретації // Жінка в мистецтві. – Львів, 2008. – С.7–18.
Wie die Geschichte der ukrainischen Frauenbewegung geschrieben wurde // Wie Frauenbewegung geschrieben wird. Historiographi. Dokumentation. Stellungnahmen. Bibliographien. Germacher J., Vitorelli N. (Hg.). – Löcker, 2009. – S.259–262.

Додаткова інформація