buryak-larysa Лариса Буряк - членка правління УАДЖІ, докторка історичних наук, провідна наукова співробітниця Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Закінчила історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1980). У 1986 р. захистила кандидатську, у 2011 - докторську дисертації.

Коло наукових інтересів:  українська історіографія, історична фемінологія, студії пам’яті,  теоретико-методологічні проблеми біографічних досліджень, жіноча біографіка.

Живе і працює у Києві.

Контакт: larysa.buryak(at)gmail.com

 

Працювала у державних та приватних університетах Києва. Викладала курс історії України в університеті Альберти (Едмонтон, Канада) у 1994-1995 рр. Брала участь у міжнародних програмах Центрально-Європейського університету (Будапешт, Угорщина) у 2001- 2004 рр.  Сфера наукових інтересів - історична фемінологія. Живе  працює у Києві.

 

Ключові публікації:

Монографія:

Буряк Л.І. Жінка в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи. – К., 2010. – 368 с.

Статті

Повсякденне життя козацької еліти Лівобережної України ХVІІІ ст. крізь призму матеріального світу // Соціум. Альманах соціальної історії. – 2003. – Вип. 2. – С. 197–206

Жіночі портрети Данила Мордовця в контексті історіографічного аналізу // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2004. – Вип. 14. – С. 210–225

Життя на маргінесах або образ шинкарки в українській історіографічній спадщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Зб. наук. праць: у 2-х ч. – К. : НАН України. Інститут історії України, 2005. – Число 12. – Ч. 2 – С. 182–196

Жіноча освіта в Україні в контексті урбанізації // Пам’ять століть. – 2006. – № 2 (березень-квітень). – С. 53–62

Фемінологічні сюжети у часопису «Киевская старина» (1882–1906 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К., 2007. – Число 14. – С. 173–190

Науково-творча спадщина М. Костомарова у контексті історичної фемінології // Історіографічні дослідження в Україні. – К. : НАН України. Інститут історії України, 2008. – Вип. 19. – С. 348–363

Жіноче оточення Б. Хмельницького в оцінках українських істориків (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) // Гілея. Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 17. – С. 132–140

Історична фемінологія у науковій спадщині Олександра Лазаревського // Рукописна та книжкова спадщина України (Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів). Зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 13. – С. 241–260

Правовий статус жінки як об’єкт дослідження в українській історіографії другої половини ХІХ ст. // Український історичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 190–211; Материнський образ в українському історичному наративі: ідеї, автори, конструкції (кінець ХІХ – перша третина ХХ століття) // Університет. – 2009. – № 5 (31). – С. 13–29

Історико-фемінологічні студії в системі Української Академії наук // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: міжвід. зб. наук. праць. – К., 2009. – Вип. 10. – С. 24–45

Жіночий образ в українській історіографічній традиції на рубежі ХІХ – ХХ століть: етнографічно-етнологічний вимір // Сумська старовина. – 2010. – № ХХХ. – С. 164–176

Жінка в контексті творення нового національно-культурного та інтелектуального середовища: студії першої третини ХХ ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – 2010. – № 2. – С. 121–126

Жінка в контексті політичної історії: історіографічний дискурс другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2010. – № 2 (54). – С. 82–90 та ін.

Додаткова інформація