voronina-marynaМарина Вороніна (1978) - членка правління УАДЖІ, кандидатка історичних наук, доцентка кафедри Історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. Живе і працює у Харкові.
З 2000 року досліджує жіночу та ґендерну проблематику в межах історичної антропології. Наукові зацікавлення: гендерна політика радянської влади у 1920-30-х рр., розвиток жіночого руху на початку ХХ ст.

Живе і працює у Харкові.

Контакти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 2005 р. захистила дисертацію на тему "МЕШКАНКИ МІСТ ХАРКІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ: ГЕНДЕРНА ДИСКРИМІНАЦІЯ ТА ДИНАМІКА ЗМІН (1861-1917 рр.)". Результати своїх досліджень оприлюднила у численних публікаціях та доповідях на наукових конференціях та круглих столах в Україні, Росії. З 2007 року співорганізаторка та експерт І,ІІ,ІІІ, ІV, V регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Ґендерна політика очима української молоді: слобожанський вимір» 2007-2011 рр., а також у редакційній колегії матеріалів регіональних наукових конкурсів молодих вчених 2007-2011 рр.

Ключові публікації:

Вороніна М.С. Соціальна антропологія або новий погляд на Етнографію України // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія»/ Харківський національний університет імені Г.С.Сковороди. – Харків: Майдан, 2007. Вип. 25-26. –   С.100-102.

Вороніна М.С.Еволюція жіночої політичної активності на тлі революційних змін у Харкові. // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія»/ Харківський національний університет імені Г.С.Сковороди. – Харків: Майдан, 2008. Вип. 31. –  С. 64-70. завантажити

Вороніна М.С. Жіноче питання в Донбасі та феномен Паші Ангеліної (20-30-ті рр. ХХ ст.). // Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія»/ Харківський національний університет імені Г.С.Сковороди. – Харків: Майдан, 2008. Вип. 33. С. 147-153.

Вороніна М.С. 8 березня на Харківщині 20-30 роки ХХ століття: соціалізація чи ґендерне свято (на архівних матеріалах).// Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія»/ Харківський національний університет імені Г.С.Сковороди. – Харків: Планета-Прінт, 2009. Вип. 34 – С. 57-61

Вороніна М.С. Ґендерна політика більшовиків на Київщині в першій третині ХХ століття.// Сторінки історії: збірник наукових праць. – Вип. 28/ Відп. ред. Н.Ф.Гнатюк. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»», 2009. –  С. 101-111.

Вороніна М.С. Специфіка ґендерних відносин у східних регіонах України (20-30-ті роки ХХ століття). // Збірник наукових праць. Університет (Історія, філософія, філологія). – К., 2009. № 3.- С. 20-26.

Вороніна М.С. Специфіка жіночого питання в маскулінному регіоні в першій третині ХХ століття (на прикладі Катеринославщини) ).// Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія»/ Харківський національний університет імені Г.С.Сковороди. – Харків: Майдан, 2009. Вип. 37. – С. 10-16.

Вороніна М.С.  Більшовицькі листівки та звернення в періодиці з жіночими маркерами в часи становлення радянської влади. ).// Збірник наукових праць. Серія «Історія та географія»/ Харківський національний університет імені Г.С.Сковороди. – Харків: Майдан, 2010. Вип. 39. – С. 222-227.

Вороніна М.С. Діяльність дружин-активісток (друга половина 30-х років ХХ століття): черговий етап жіночого руху або повернення до «панянок-філантропок». // Збірник наукових праць. Університет (Історія, філософія, філологія). – К., 2010. № 3.- С. 52-59.

Вороніна М.С. Ґендерне рівноправ’я по-харківські (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.ст.)// Ґендерна політика міст: історія і сучасність. Вип. 2 // Матеріали ІІ міжнародної науково практичної конференції (Харківська національна академія міського господарства, Харків, 23-24 травня 2007): Наук. зб. – Харків: «Озон-Інвест», 2007. -  С. 20-26.

Воронина М.С. Трансформация женского избирательного права (первая четверть ХХ века). Тезисы // Гендерное равноправие в России. Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию Первого Всероссийского женского Съезда 1908 года. 21-23 марта 2008 года.Санкт-Петербург. – СПб.: Алетейя, 2008. – (Серия «Гендерные исследования») - С.64-68.

Воронина М.С. «Женский вопрос» в полтавском регионе в первой трети ХХ века: гендерный анализ. / Права человека в контексте развития российского конституционализма: проблемы теории и практики: Материалы международной научно-практической конференции. – Белгород: Кооперативное образование, 2009. –  С. 200-208

Воронина М.С. Ментальные особенности гендерных отношений на востоке Украины (20-30-е годы ХХ столетия)./ Юг России и Украиа в прошлом и настоящем: история экономика, культура: сб. науч. тр. V Междунар. науч. конф. / отв. ред. И.Т.Шатохин (г. Белгород, 23-24 января 2009 г.). – Белгород: Изд-во БелГУ, 2009. –  С. 203-205.

Воронина М.С. «Обращения» большевиков к женскому населению Украины в период становления Советской власти (гендерно-культурный анализ). Культура: методология исследования, опыт и проблемы преподавания. Научно-методический материал по философии, культурологии, истории. Сборник научных трудов. Часть Х. Белгород: Изд-во Бел. СХА, 2009. – С. 19-26. (0,5 др. арк.)

Список рецензій

Воронина М. «Мухи отдельно – котлеты отдельно» /Маслійчук В.Л. Провінція на перехресті культур: Дослідження з історії Слобідської України ХVІІ-ХІХ ст. // Гендерные исследования, № 15 (1/2007): Харьковский центр гендерных исследований. – С. 348-350.

Воронина Марина. Предисловие и послесловие Первого Всероссийского женского Съезда 1908 года.Гендерное равноправие в России. Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию Первого Всероссийского женского Съезда 1908 года. 21-23 марта 2008 года. Санкт-Петербург. – СПб.: Алетейя, 2008. – 320 с. – (Серия «Гендерные исследования»). // Гендерные исследования, № 17 (1/2008): Харьковский центр гендерных исследований. – С.324-328.

Марина Вороніна. Про національне непривабливе. [Рец. на: МаслійчукВ. Дітозгубництво на Лівобережній та Слобідській Україні у другій половині ХVІІІ ст. – Х.: Харківський приватний музей міської садиби, 2008. – 128 с.// Схід / Захід. Історико-культурологічний збірник. Випуск 13-14. Спеціальне видання. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2009. – С. 402-406.

Додаткова інформація