Вищим керівним органом Асоціації є Загальні збори, які вирішують усі основні питання діяльності Асоціації, а саме:

- визначення організаційної структури Асоціації;

- прийняття Статуту та внесення до нього змін і доповнень;

- визначення стратегічних напрямків діяльності Асоціації;

- обрання та відкликання Президента Асоціації, членів Правління Асоціації;

- затвердження звітів ревізійної комісії Асоціації;

- прийняття рішення про припинення (ліквідацію, реорганізацію) діяльності Асоціації.

Загальні збори збираються за необхідності, але не рідше одного разу на 5 років. Загальні збори вважаються чинними, якщо в їхній роботі беруть участь не менш як половина членів Асоціації. Усі рішення Загальних зборів ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів учасників Загальних зборів.

У період між Загальними зборами постійно діючим керівним органом є Правління Асоціації. Правління Асоціації складається з семи осіб: Президента, Віце-президента, Секретаря та чотирьох членів Правління. Персональний склад Правління Асоціації обирають Загальні збори.

 

Додаткова інформація